mandag 23. januar 2012

Lokal tilpasning av læreplanen!

«Læreplanene for de enkelte fagene forutsetter at det konkrete innholdet i opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres og hvilke arbeidsmåter som skal brukes i opplæringen, bestemmes på lokalt nivå. Skolene må dermed konkretisere læreplanene gjennom lokale planer som er konsistente med kompetansemålene og de grunnleggende ferdighetene. Dette innebærer at skolene i stor grad får frihet/ansvar for å definere innholdet i opplæringen og egnede gjennomføringsinstrumenter selv.» (NOU 2009: 18 Rett til læring, 15.1.2 Lokale læreplaner)

2. Har din skole arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen? Hvordan - tilfelle ja på spørsmålet?"
(UIS, oppgave)
I forbindelse med oppstart av Kunnskapsløftet tok Buskerud fylkeskommune initiativ til arbeid med lokal tilpasning av læreplanene gjennom et nettverkssamarbeid. Lærere fra de ulike skolene var i større og mindre grad involvert i dette arbeidet. Fokuset i læreplantolkingen var rettet mot en gjennomgang av de faglige kompetansemålene, taksonomier og nivåer. Koblingen til grunnleggende ferdigheter var ikke fokusert. Det videre arbeidet med lokale tilpasninger har i stor grad skjedd på den enkelte skole i de enkelte teamene knyttet opp mot klassene. Inneværende skoleår har det vært en gjennomgang/revidering av det lokale læreplanarbeidet, men heller ikke her er de digitale ferdighetene fokusert. 
 Buskerud fylkeskommune har utarbeidet en strategiplan for pedagogisk bruk av IKT.. Denne er den enkelte skole forpliktet av, og dermed må vi som lærere gjennomgå denne og ta føringene med oss ned i klasserommet. På Hønefoss er vi i gang med dette arbeidet. Det blir ekstra spennende å følge og delta i utviklingen framover spesielt sett i lys av dette studiet.

Strategiplan pedagogisk IKT 2011- 2014 (http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/4634/epdd_id/5054)

Digital kompetanse - utfordringer i læreplanens kompetansemål!

«Digital kompetanse har fått ein sentral plass i den nye skulereforma Kunnskapsløftet…» aldri før har IKT og digital kompetanse hatt ein såpass sentral rolle i eit læreplanverk»
(Krumsvik s.64 Skulen og den digitale læringsrevolusjonen)
I læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget er digital kompetanse satt opp som en av de fem grunnleggende ferdighetene.
«Å kunne bruke digitale verktøy i barne- og ungdomsarbeiderfaget innebærer kreativ bruk av digitale medier i den praktiske yrkesutøvingen. Digitale verktøy anvendes i dokumentasjon, prosjektbeskrivelser og referater, og ved innhenting av fagstoff 
(Læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget)

At digital kompetanse er satt opp på like linje med lesing, skriving og regning er «nytt» i forhold til tidligere læreplanverk. Ut fra denne tankegangen er disse ferdighetene løftet opp og fram, og blitt gitt «status». En utfordring er hvordan læreplanverket for øvrig viser den samme holdningen til de digitale ferdighetenes plass og rolle. I formålet for programfagene i barne- og ungdomsarbeiderfaget er ikke digitale ferdigheter nevnt, og i de ulike fagenes kompetansemål er heller ikke digitale ferdigheter nevnt direkte noe sted.

Blir det da opp til meg som lærer og fortolke, bryte ned og gi et digitalt innhold til de ulike kompetansemålene i mine fag? Jeg har i det minste noen valg, eller har jeg ikke det?

I dette blogginnlegget skal vi reflektere over mulighetene som ligger i kompetansemålene: 
" 1. Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for ditt programområde/fag - og hvilke muligheter ser du i å jobbe mot disse målene? (UIS, oppgave)

Et av valgene er å tenke at digitale ferdigheter er knyttet opp mot ny teknologi. Elevene har sin egen bærbare PC, og jeg oppfyller læreplanens målsettinger ved å la elevene jobbe på dataen!  (Men, hvis elevene sitter på nettet uten at aktiviteten har en hensikt ut fra opplæringens mål, kan vel dette sammenlignes med de bare sitter og ser ut av vinduet).

Et annet valg er at jeg kan tolke målene slik at de sier hva elevene skal kunne når opplæringa er ferdig; i mindre grad hvordan elevene skal nå disse faglige målene. Ut fra et lærerperspektiv er dette "bra"; -makta er flyttet tilbake i klasserommet!!  ( Noe av kritikken mot R94 var at læreplanene gav for sterke metodiske føringer.) Dersom jeg forfølger min egen tankegang videre er det opplagt en fare for at jeg som lærer neglisjerer de grunnleggende ferdighetene og satser alt på å være innholdsorientert og velger tradisjonelle arbeidsmåter som er knyttet sterkt opp mot dette.  «Alt ved det gamle!»

Et tredje valg er en offensiv tankegang; - ta utgangspunkt i hvilke muligheter kompetansemålene gir meg og elevene til å velge en metodikk der pedagogisk bruk av IKT er sentralt for å nå de faglige målene. Utfordringen blir da; - klarer jeg å ha et helhetlig blikk på elevenes læringsprosess, hvordan klarer jeg å planlegge og lede læringsprosessen slik at elevene gjennom en planlagt og bevisst bruk av digitale medier når de faglige målene på en god måte. Kjenner at jeg nok må «trykke på noen nye knapper» i mitt hode for å få dette til. Håper jeg gjennom denne utdanningen kan få motivasjon og nye kunnskaper for å mestre til dette. Føler at jeg allerede er på litt på vei; det begynner å krible litt i forhold til å tenke nytt og annerledes. Foreløpig er det nok flere spørsmål enn svar!!

mandag 2. januar 2012

Motivasjon, ekte eller kunstig?

Situasjonsrapport fra huskestativet i høst!
5 åringen sier: "bestemor jeg så en hønshauk på tunet vårt". Å jasså, hvordan kunne du vite det var en hønshauk, da? Ååååååååååå, det er jo bare å gå på bildesøk det!!! Ja....... "og så kan du gå på tekstsøk etterpå, da!!!! Ja........"

På bilturen hjemover begynte jeg virkelig  å reflektere over hvilke måter jeg kommer til å kommunisere med barnebarna mine på i framtida; - facebook, blogg, skype..............jeg kjente jeg ble litt svimmel av bare å tenke på ordene!  Hvilken skolehverdag kommer de til å møte? Kommer jeg til å kjenne meg igjen i den, og kommer jeg til å kunne hjelpe dem med leksene i framtida?

Midt oppe i disse mer familiære forholdene, er det også viktig for meg som profesjonell yrkesutøver å tilegne meg bedre kunnskaper om IKT, læring og vurdering. PC -en brukes hver dag, men det er nok bare en brøkdel av mulighetene jeg utnytter i læringsarbeidet i klasserommet.

Derfor, da muligheten for å delta på dette studiet kom trengte jeg egentlig ikke lang tid på å bestemme meg. Den skrekkblandede fryden kom da vi satt i bilen på vei til Drammen og første samling!