mandag 23. januar 2012

Digital kompetanse - utfordringer i læreplanens kompetansemål!

«Digital kompetanse har fått ein sentral plass i den nye skulereforma Kunnskapsløftet…» aldri før har IKT og digital kompetanse hatt ein såpass sentral rolle i eit læreplanverk»
(Krumsvik s.64 Skulen og den digitale læringsrevolusjonen)
I læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget er digital kompetanse satt opp som en av de fem grunnleggende ferdighetene.
«Å kunne bruke digitale verktøy i barne- og ungdomsarbeiderfaget innebærer kreativ bruk av digitale medier i den praktiske yrkesutøvingen. Digitale verktøy anvendes i dokumentasjon, prosjektbeskrivelser og referater, og ved innhenting av fagstoff 
(Læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget)

At digital kompetanse er satt opp på like linje med lesing, skriving og regning er «nytt» i forhold til tidligere læreplanverk. Ut fra denne tankegangen er disse ferdighetene løftet opp og fram, og blitt gitt «status». En utfordring er hvordan læreplanverket for øvrig viser den samme holdningen til de digitale ferdighetenes plass og rolle. I formålet for programfagene i barne- og ungdomsarbeiderfaget er ikke digitale ferdigheter nevnt, og i de ulike fagenes kompetansemål er heller ikke digitale ferdigheter nevnt direkte noe sted.

Blir det da opp til meg som lærer og fortolke, bryte ned og gi et digitalt innhold til de ulike kompetansemålene i mine fag? Jeg har i det minste noen valg, eller har jeg ikke det?

I dette blogginnlegget skal vi reflektere over mulighetene som ligger i kompetansemålene: 
" 1. Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for ditt programområde/fag - og hvilke muligheter ser du i å jobbe mot disse målene? (UIS, oppgave)

Et av valgene er å tenke at digitale ferdigheter er knyttet opp mot ny teknologi. Elevene har sin egen bærbare PC, og jeg oppfyller læreplanens målsettinger ved å la elevene jobbe på dataen!  (Men, hvis elevene sitter på nettet uten at aktiviteten har en hensikt ut fra opplæringens mål, kan vel dette sammenlignes med de bare sitter og ser ut av vinduet).

Et annet valg er at jeg kan tolke målene slik at de sier hva elevene skal kunne når opplæringa er ferdig; i mindre grad hvordan elevene skal nå disse faglige målene. Ut fra et lærerperspektiv er dette "bra"; -makta er flyttet tilbake i klasserommet!!  ( Noe av kritikken mot R94 var at læreplanene gav for sterke metodiske føringer.) Dersom jeg forfølger min egen tankegang videre er det opplagt en fare for at jeg som lærer neglisjerer de grunnleggende ferdighetene og satser alt på å være innholdsorientert og velger tradisjonelle arbeidsmåter som er knyttet sterkt opp mot dette.  «Alt ved det gamle!»

Et tredje valg er en offensiv tankegang; - ta utgangspunkt i hvilke muligheter kompetansemålene gir meg og elevene til å velge en metodikk der pedagogisk bruk av IKT er sentralt for å nå de faglige målene. Utfordringen blir da; - klarer jeg å ha et helhetlig blikk på elevenes læringsprosess, hvordan klarer jeg å planlegge og lede læringsprosessen slik at elevene gjennom en planlagt og bevisst bruk av digitale medier når de faglige målene på en god måte. Kjenner at jeg nok må «trykke på noen nye knapper» i mitt hode for å få dette til. Håper jeg gjennom denne utdanningen kan få motivasjon og nye kunnskaper for å mestre til dette. Føler at jeg allerede er på litt på vei; det begynner å krible litt i forhold til å tenke nytt og annerledes. Foreløpig er det nok flere spørsmål enn svar!!

2 kommentarer:

  1. Her var det mange interessante tanker. Jeg kjenner meg godt igjen i spørsmålet du stiller om vi klarer å ivareta den helhetlige læreprosessen. Å satse på digital kompetanse kan være en ny innpakning av "gammelt" tankegods. Men forhåpentligvis vil vi i kjølevannet av å lære mer om IKT og læring også tenke nytt i forhold til grunnleggende ferdighetene.

    SvarSlett
  2. Spennende tanker, og mye jeg også godt kan kjenne igjen. Hvor mye vekt en legger på de grunnleggende ferdigheter i vurderingsarbeidet varierer nok mye fra klasserom til klasserom. Gleder meg til å sette meg mer inn i ulike erfaringer og utfordringer som den enkelte lærer opplever i klasserommet.Du er ikke alene om å ha flere spørsmål enn svar på dette tidspunktet..:)

    SvarSlett