mandag 23. januar 2012

Lokal tilpasning av læreplanen!

«Læreplanene for de enkelte fagene forutsetter at det konkrete innholdet i opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres og hvilke arbeidsmåter som skal brukes i opplæringen, bestemmes på lokalt nivå. Skolene må dermed konkretisere læreplanene gjennom lokale planer som er konsistente med kompetansemålene og de grunnleggende ferdighetene. Dette innebærer at skolene i stor grad får frihet/ansvar for å definere innholdet i opplæringen og egnede gjennomføringsinstrumenter selv.» (NOU 2009: 18 Rett til læring, 15.1.2 Lokale læreplaner)

2. Har din skole arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen? Hvordan - tilfelle ja på spørsmålet?"
(UIS, oppgave)
I forbindelse med oppstart av Kunnskapsløftet tok Buskerud fylkeskommune initiativ til arbeid med lokal tilpasning av læreplanene gjennom et nettverkssamarbeid. Lærere fra de ulike skolene var i større og mindre grad involvert i dette arbeidet. Fokuset i læreplantolkingen var rettet mot en gjennomgang av de faglige kompetansemålene, taksonomier og nivåer. Koblingen til grunnleggende ferdigheter var ikke fokusert. Det videre arbeidet med lokale tilpasninger har i stor grad skjedd på den enkelte skole i de enkelte teamene knyttet opp mot klassene. Inneværende skoleår har det vært en gjennomgang/revidering av det lokale læreplanarbeidet, men heller ikke her er de digitale ferdighetene fokusert. 
 Buskerud fylkeskommune har utarbeidet en strategiplan for pedagogisk bruk av IKT.. Denne er den enkelte skole forpliktet av, og dermed må vi som lærere gjennomgå denne og ta føringene med oss ned i klasserommet. På Hønefoss er vi i gang med dette arbeidet. Det blir ekstra spennende å følge og delta i utviklingen framover spesielt sett i lys av dette studiet.

Strategiplan pedagogisk IKT 2011- 2014 (http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/4634/epdd_id/5054)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar